logo

Akvaponiingenjör – delkurser

Här hittar du alla delkurser som ingår i utbildningen Akvaponiingenjör, läs mer om utbildningen här. Vilka kurser som förekommer vilket år får du veta vid kursstart.

Akvakultur-ekonomi-juridik och miljö 5 poäng

Här får du kunskaper i hur traditionellt vattenbruk påverkar miljön samt rådande lagstiftning på området. Kursen ger också kunskaper om den nationella livsmedelsstrategin samt innebörder att gå från en linjär modell till en cirkulär.

Akvaponi – ekonomi, juridik och miljö 20 poäng

Kunskaper i hur du via en akvaponi kan skapa en cirkulär ekonomi genom att frångå traditionella linjära modeller att odla grödor och fisk på. Vidare ges djupare kunskaper i hållbar utveckling samt studier kring innehållet i Agenda 2030 och hur dessa kan efterlevas med akvaponisk odling. Nationell och europeisk lagstiftning som främjar miljövänliga aktiviteter är ytterligare ett område som behandlas i kursen.

Design av akvaponiska näringskedjor 15 poäng

Kursen ger dig goda kunskaper om kretsloppet av näringsämnen i ett recirkulerande system samt om den biologiska processen som möjliggör cirkulär ekonomi av näringsämnen. Huvudsyftet med kursen är att kunna göra korrekta val av system kopplat mot plats och grödor. Efter kursen kan du kan göra självständiga bedömningar om plats samt vilka arter av fisk och grödor som är lämpliga för ett akvaponiskt system.

Design av akvaponiska system 60 poäng

Kursen är omfattande i kunskapsmoment. Du får lära dig att designa varje komponent i systemet. Du ges också god insikt i hur olika typer av vattenkällor kan kopplas mot systemet (regnvatten, grundvatten, kommunala vattenkällor etc) Huvudsyftet är att knyta samman alla delar och kunna designa och bygga ett akvaponiskt system. Här ingår även energitekniskt hållbara lösningar. I denna kurs bygger du en egen akvaponisk demoanläggning.

Drift och underhåll 30 poäng

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att sköta övervakning och drift av ett akvaponiskt system. Det omfattar felsökning samt lämpliga åtgärder, växt-och fiskhantering samt optimering av tillväxt i systemet.

Entreprenörskap 30 poäng

Kursen ger dig kunskaper i entreprenörskap och eget företagande. Bland detta kan nämnas olika företagsformer, ekonomiska kalkyler, juridik mm. Du får kompetens att kunna designa system utifrån investeringskalkyler samt hållbarhets- och lönsamhetsberäkningar.

Fiskkunskap-iktyologi 20 poäng

Kursen ger dig kunskaper inom området fiskodling omfattande de tematiska områdena fiskfysiologi och biologi samt slakt. Du får även kunskaper om fiskars livsbetingelser, hälsa samt eventuella sjukdomar. Genom kursen får du goda kunskaper om hela fiskodlingsprocessen, göra urval av arter samt säkerställa goda livsmiljöer för fisk i ett slutet system.

Kemiintroduktion för akvakultur 10 poäng

Detta är en grundkurs i akvatisk kemi som ger dig kunskap om de grundläggande förutsättningarna för odling av fisk i slutna system. Kursen innehåller även principerna om vattenkvalitet och dess förutsättningar för odling av fisk. I det här momentet lär du dig att bedöma och analysera vattenprover i laboratorium.

Kemiintroduktion för hydroponi 10 poäng

Kursen ger grundkunskaper om växternas kemi samt principer för vattenkemi i samband med odling i vattenfas samt agronomi. Kursen behandlar även växters behov av näringsämnen, samt förmåga att kunna identifiera eventuella brister, övergödning etc.

Projektledning 30 poäng

Kursen ger dig kunskaper inom projekteringsfasen i ett projekt inom teknikområdet, kopplat till den framtida yrkesrollen. Kursen ger fördjupade kunskaper om projektering och projektledning, verktyg för projektledning, behovsanalys samt ekonomiska kalkyler. Du lär dig att leda ett projekt från start till mål.

Typer av akvaponiska system 15 poäng

Kursen ger kunskaper om olika typer av akvaponibäddar, hur recirkulationsteknik fungerar samt hur du väljer rätt kombination mellan fisk och gröda. Här får du också kunskaper om principerna för RAS-teknik samt därtill hörande teknikkunskaper och komponenter i systemet.

Växter och odling 20 poäng

Kursen ger kunskaper om grönsaksodling utan jord. Här får du lära dig om lämpliga arter samt dess förutsättningar för tillväxt i en akvaponi. I denna kurs ingår även utbildning inom skadedjursbekämpning (pest management) samt hantering av detta. Odlingsteknik inom hydroponisk odling.

Växtodling- juridik, ekonomi och miljö 5 poäng

Kursen ger kunskaper om hur traditionellt lantbruk påverkar miljön både positivt och negativt. Kunskaper om nationella livsmedelsstrategin samt därtill hörande relevant lagstiftning. Vidare ges också kunskaper om ekonomiska och miljömässiga aspekter på odling.

Examensarbete 30 poäng

Kursen innebär att du skriver ett enskilt arbete inom något av utbildningens kursområden som du själv väljer att fördjupa dig inom. 25% av arbetet ska vara skrivet på engelska.

LIA (Lärande i arbete) 100 poäng

Den här kursen sker ute i arbetslivet. LIA genomförs vid 2 tillfällen. En period år 1 och en period år 2.
Syftet är att de teoretiska kunskaper man erhållit skall prövas praktisk i arbetslivet. Detta är ett aktivt lärande med problemlösning på ”riktigt”. Stöd ges av handledare om behov finns.

LIA-1 har som fokus att ge en första introduktion och insikt i de tekniska installationer som de kommer att möta ur ett användar-/brukarperspektiv.

LIA-2 innebär att mer teoretisk grund finns och därigenom kommer denna LIA-period att innehålla fler delar av yrkets helhet. Efter LIA-2 skall du veta hur och vad det innebär att arbeta inom samtliga delar i ett akvaponiskt system (tex system, design samt drift och underhåll).

akvaponiingenjör

Ansökan är öppen 31 januari till 18 april 2022