logo

Akvaponiingenjör – delkurser

Här hittar du alla delkurser som ingår i utbildningen Akvaponiingenjör, läs mer om utbildningen här. Vilka kurser som förekommer vilket år får du veta vid kursstart.

Akvaponi – ekonomi, juridik och miljö 30 YH-poäng

Kunskaper i hur du via en akvaponi kan skapa en cirkulär ekonomi genom att frångå traditionella linjära modeller att odla grödor och fisk på. Vidare ges djupare kunskaper i hållbar utveckling samt studier kring innehållet i Agenda 2030 och hur dessa kan efterlevas med akvaponisk odling. Nationell och europeisk lagstiftning som främjar miljövänliga aktiviteter är ytterligare ett område som behandlas i kursen.

Design av akvaponiska system, 50 YH-poäng

Kursen är omfattande i kunskapsmoment. Du får lära dig att designa varje komponent i systemet. Du ges också god insikt i hur olika typer av vattenkällor kan kopplas mot systemet (regnvatten, grundvatten, kommunala vattenkällor etc) Huvudsyftet är att knyta samman alla delar och kunna designa och bygga ett akvaponiskt system. Här ingår även energitekniskt hållbara lösningar. I denna kurs bygger du en egen akvaponisk demoanläggning.

Drift och underhåll 30 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att sköta övervakning och drift av ett akvaponiskt system. Det omfattar felsökning samt lämpliga åtgärder, växt-och fiskhantering samt optimering av tillväxt i systemet.

Entreprenörskap 30 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper i entreprenörskap och eget företagande. Bland detta kan nämnas olika företagsformer, ekonomiska kalkyler, juridik mm. Du får kompetens att kunna designa system utifrån investeringskalkyler samt hållbarhets- och lönsamhetsberäkningar.

Fiskkunskap-iktyologi 25 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper inom området fiskodling omfattande de tematiska områdena fiskfysiologi och biologi samt slakt. Du får även kunskaper om fiskars livsbetingelser, hälsa samt eventuella sjukdomar. Genom kursen får du goda kunskaper om hela fiskodlingsprocessen, göra urval av arter samt säkerställa goda livsmiljöer för fisk i ett slutet system.

Kemiintroduktion för akvaponi 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om växternas kemi samt principer för vattenkemi i samband med odling i vattenfas samt agronomi. Kursen behandlar även växters behov av näringsämnen, samt förmåga att kunna identifiera eventuella brister, övergödning etc.

Projektledning 30 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper inom projekteringsfasen i ett projekt inom teknikområdet, kopplat till den framtida yrkesrollen. Kursen ger fördjupade kunskaper om projektering och projektledning, verktyg för projektledning, behovsanalys samt ekonomiska kalkyler. Du lär dig att leda ett projekt från start till mål.

Grunderna i akvaponisk odling 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om olika typer av akvaponibäddar, hur recirkulationsteknik fungerar samt hur du väljer rätt kombination mellan fisk och gröda. Här får du också kunskaper om principerna för RAS-teknik samt därtill hörande teknikkunskaper och komponenter i systemet.

Växter och odling 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om grönsaksodling utan jord. Här får du lära dig om lämpliga arter samt dess förutsättningar för tillväxt i en akvaponi. I denna kurs ingår även utbildning inom skadedjursbekämpning (pest management) samt hantering av detta. Odlingsteknik inom hydroponisk odling.

Examensarbete 30 YH-poäng

Kursen innebär att du skriver ett enskilt arbete inom något av utbildningens kursområden som du själv väljer att fördjupa dig inom. 25% av arbetet ska vara skrivet på engelska.

LIA (Lärande i arbete) 100 YH-poäng

Den här kursen sker ute i arbetslivet. LIA genomförs vid 2 tillfällen, 50 YH-poäng vid respektive tillfälle. En period år 1 och en period år 2. Syftet är att de teoretiska kunskaper man erhållit skall prövas praktisk i arbetslivet. Detta är ett aktivt lärande med problemlösning på ”riktigt”. Stöd ges av handledare om behov finns.

LIA 1 50 YH-poäng
LIA-1 har som fokus att ge en första introduktion och insikt i de tekniska installationer som de kommer att möta ur ett användar-/brukarperspektiv.

Lia 2 50 YH-poäng
Den andra LIA-perioden innebär att mer teoretisk grund finns och därigenom kommer denna LIA-period att innehålla fler delar av yrkets helhet. Efter LIA-2 skall du veta hur och vad det innebär att arbeta inom samtliga delar i ett akvaponiskt system (tex system, design samt drift och underhåll).

akvaponiingenjör

Ansökan är öppen 1 februari till 19 april 2024