Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Miljösamordnare Hållbara byggnader

Publicerat:

MILJÖSAMORDNARE HÅLLBARA BYGGNADER

En helt ny utbildning vid Campus Roslagen

I höst startar en ny utbildning vid Campus Roslagen – Miljösamordnare Hållbara byggnader. Utbildningen är, precis som alla övriga utbildningar, resultatet av ett gott och nära samarbete med det lokala näringslivet i kommunen.

Konsultföretaget Bylero stödjer initiativet för utbildningen Miljösamordnare

Konsultföretaget Bylero har varit med i processen och vi pratade med Helen Lott för att få höra lite mer om utbildningen.

”Vi på Bylero har varit med och stöttat i andra utbildningar, som anläggningsingenjör och produktionsledare. Därför kändes det naturligt för oss att även stötta denna utbildning, som ligger så väl i tiden – inte bara hos oss, utan i branschen som helhet.”
-Helen Lott

Hos Bylero ligger miljöfrågan högt på agendan. Entreprenörer och byggherrar får mer fokus på hållbart byggande och då behöver kompetensen finnas hos Bylero för att säkerställa att de kan leverera resurser med miljökompetens till kunder. Helen Lott påpekar även att hon tycker det är värdefullt att ha en utbildningsanordnare lokalt.

”Det höjer kunskapsnivån i det område där vi agerar. Det bidrar till en långsiktig kompetens såväl hos Bylero som hos andra lokala arbetsgivare.”
-Helen Lott

Miljösamordnare hållbara byggnader Campus Roslagen

Hållbart byggande en viktig aspekt i hela byggprocessen

Helen Lott anser att miljöaspekten kommer att behövas genom alla led i byggandet framöver. Från beställar- till konsult- och entreprenadledet. Därför är den här utbildningen både viktig och i tiden. Alla som levererar beståndsdelar till byggnader måste uppfylla de krav som ställs på hållbarhet och miljö. Rollen som miljösamordnare är strategisk och mer en specialistroll som övervakar att alla projekt uppfyller ställda krav inom hållbarhet och miljö. En miljösamordnare driver och samordnar för hållbara projekt.

Det finns en ambition inom byggbranschen att arbeta mer hållbart. Det byggs mer i trä, det är allt viktigare med god inomhusmiljö och lägre energiförbrukning. Dessutom har fastighetsförvaltarna blivit mer angelägna om att vårda befintligt fastighetsbestånd i stället för att riva och bygga nytt. Idag finns en högre ambition att förbättra och ta hand om beståndet än tidigare.

Möjlighet till praktikplatser hos Bylero

Bylero har försett flera Campusstuderande med praktikplatser och har som ambition att fortsätta med det.

”Ambitionen är att vi ska kunna erbjuda praktikplatser för studenterna i utbildningen, men det bygger givetvis på att vi har projekt som har den typen av inriktning.
En praktikant från Miljösamordningsutbildningen kunde även bidra till vårt interna arbete för hur vi själva kan arbeta med hållbart byggande i framtiden.”
-Helen Lott

Helen säger att hon tycker det är väldigt värdefullt att det finns möjligheter till vidareutbildning i kommunen. Hon ser det som en fantastisk möjlighet för de som är yrkesarbetare idag. Det ger möjlighet att jobba några år och sedan vidareutbilda sig för att utvecklas i sin roll.

”Vi på Bylero har väldigt stor nytta av personer som själva varit ute i yrkeslivet och har den praktiska erfarenheter. Kombinationen av praktisk erfarenhet från ett yrke och högskolekompetens är fantastisk och så värdefull för oss.”
-Helen Lott

Är du nyfiken på utbildningen?

Klicka på bilden för att läsa mer om och ansöka till höstens utbildningar.

Utbildning miljösamordnare