logo

Kvalitet och antagningskriterier

september 22, 2020
kvalitet och antagningskriterier
Share:

Kvalitet och antagningskriterier till våra utbildningar

Kvalitet är a och o när det kommer till att ordna utbildningar som ger jobb i framtiden. På Campus Roslagen väljer vi att erbjuda utbildningar som är framtagna av branschen för att verkligen uppfylla de krav som ställs på dig i yrkeslivet.

 

Hur mäter vi kvalitet i våra utbildningar?

Våra utbildningar följer nationella riktlinjer för kvalitetsgranskning.  I Sverige finns en myndighet för yrkeshögskolan (läs mer om dem här), vars huvudsakliga uppgift är att granska och kvalitetssäkra yrkeshögskoleutbildningar i hela landet. Syftet är att hela tiden höja och utveckla utbildningarna, så att de motsvarar arbetsmarknadens behov. Myndigheten har tagit fram ett antal kvalitetskriterier som tillsammans ger en detaljerad bild av vad en utbildning med hög kvalitet är. De olika utbildningsanordnarna runtom i landet, har i uppgift att uppfylla utbildningens mål så väl som möjligt. Kvalitetskriterierna är samlade i fyra huvudsakliga områden: Ledningsgrupp, lärande, Lärande i arbete (LIA) samt kvalitets- och värdegrundsarbete.

 

Läs mer om vårt utbildningsutbud här.

Här kan du läsa vår artikel om Utbildningar som ger jobb.

 

Så fungerar en bra ledningsgrupp

Alla utbildningar har en ledningsgrupp som jobbar för utbildningens kvalitet och utveckling. För att garantera att kvaliteten på utbildningarna på olika orter är jämförbar måste ledningsgrupperna uppfylla vissa kriterier. Ledningsgruppen består av bland annat representanter från arbetslivet, minst en utbildningsledare och även studentrepresentanter. De som representerar arbetslivet ska i första hand ge utbildningen legitimitet. Dessutom har de en konkret förankring i arbetslivet. Studenterna själva bidrar med insikt i utvecklingsarbetet och utbildningens riktning. Därför är det väldigt viktigt att det finns studentrepresentanter med i ledningsgrupperna. Studentrepresentanterna är med på samma villkor som resten av ledningsgruppsledamöterna.  I en yrkeshögskola finns även med en personer som företräder en eller flera högskolor. Den här personen utses av sin egen högskola och har som främsta uppgift att kvalitetssäkra och komma med insikter i utbudet av högskoleutbildningar i regionen.

 

ledningsgrupp

Vad ska ledningsgruppen göra?

Ledningsgruppen har regelbundna möten. Det är viktigt eftersom det är en förutsättning för att kunna ta ansvar för utbildningen. En tydlig arbetsordning är a och o. I arbetsordningen framgår det tydligt vilka uppgifter och ansvarsområden personerna i gruppen har. Ofta är ordförande för gruppen en representant från arbetslivet. En utbildningssamordnare med flera olika utbildningar kan ha en gemensam ledningsgrupp för alla utbildningar. Då är det extra viktigt att det tydligt framkommer vilka beslut som gäller vilken utbildning ur dokumentationen från ledningsgruppens sammanträden.

De fyra viktigaste uppgifter ledningsgruppen har är att:
  • – Ta in studerande till utbildningarna.
  • – Besluta om tillgodoräknande om kunskaper från tidigare utbildningar, kurser och/eller arbete.
  • – Planera kurser och fastställa kursplaner.
  • – Löpande arbeta med kvalitets- och värdegrundsarbete.

 

Kvalitetskrav på ledningsgruppen

Varje utbildningsanordnare har en ledningsgrupp som bidrar till att utbildningens syfte uppfylls. I ledningsgruppen finns arbetslivsrepresentanter som har insikt i det verkliga arbetet efter slutförd utbildning. En arbetslivsrepresentant har både kunskap om yrkesområdet och om vilka krav som ställs på yrkesrollen. Ledningsgruppen har inflytande över utbildningen som helhet och säkerställer att utbildningen motsvarar de krav som ställs på yrkesrollen, när studenterna ska ut i yrkeslivet. Dessutom ansvarar ledningsgruppen för utbildningens utveckling framåt.  Arbetet i ledningsgruppen bygger, med andra ord, på engagemang och aktivt deltagande. Det är viktigt att ledningsgruppen analyserar, diskuterar och utvärderar för att säkerställa att utbildningen motsvarar det praktiska arbetet efter studierna. Dessutom ska ledningsgruppen kontinuerligt jobba med kvalitets- och värdegrundsarbete och ha möjlighet att påverka hur kvalitets- och värdegrundsarbetet  i praktiken genomförs i utbildningen.

 

Kvalitetskrav på lärande

När det kommer till lärande är det viktigt att den utbildning du väljer, ger dig både praktiska och pedagogiska förutsättningar. Självfallet har alla lärare och handledare rätt kompetens och kunskap för uppgiften. Att de praktiska och pedagogiska förutsättningarna är rätt, syns ofta i saker som god planering, en bra ledning, trevlig studiemiljö, trevliga lokaler och rätt utrustning. Själva pedagogiken innefattar teori, praktiskt arbete och reflektion. Alla kurser är anpassade för att möta utbildningens mål. Alla de anställda har en god insikt i yrket och i den pedagogiska kompetens som utbildningen kräver. Lärarna har givetvis tillgång till stöd och kompetensutveckling.

LIA Lärande i arbete

Kvalitetskrav på lärande i arbete (LIA)

Väl fungerande LIA är en integrerad del av varje utbildning. För att det ska vara möjligt måste utbildningssamordnaren ha goda relationer till branschen. Det är viktigt att utbildningsanordnaren har goda kontakter till närings- och arbetslivet för att kunna erbjuda bra LIA-platser. LIA-kurserna är ett naturligt steg i utbildningen och utvecklingen och det är viktigt att kursmålen för LIA stämmer överens med utbildningens mål. De som anlitas som LIA-handledare har goda rutiner för att följa upp handledningens kvalitet under LIA-perioder.

Här kan du läsa mer om Lärande i arbetet (LIA)

Kvalitetskrav på kvalitets- och värdegrundsarbete

Varje utbildning har ett tydligt formulerat och transparent kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet omfattar hela utbildningen och täcker allt från planering till genomförande och utbildning. Alla har lika stor möjlighet att verka och delta i utbildningen. Kvalitetsarbetet utformas för att åtgärda brister, men även förbättra och utveckla. Allt kvalitetsarbete dokumenteras för bästa möjliga uppföljning. I värdegrundsarbetet ingår att garantera mångfald och jämlikhet mellan könen. Ingen blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.

värdegrundsarbete

Här kan du kolla in tips inför studievalet

Läs om våra fem populäraste utbildningar här

Antagning och antagningskriterier till våra utbildningar

När det gäller antagning är det i första hand ditt antagningsprov och ditt gymnasiebetyg som avgör om du kommer in på utbildningen du söker till eller inte. Det som särskiljer yrkeshögskoleprogrammen från andra program är att du, trots att du kanske saknar viss gymnasiekompetens, kan komma in på programmen. Orsaken är att yrkeshögskolan numera använder sig av sk reell kompetens och validering. Tack vare valideringssystemet är ca 20 % av de som blir antagna till Yrkeshögskoleprogrammen intagna på basen av reell kompetens, trots att de initialt kanske inte har alla meriter som behövs för till exempel svenska eller matte. Med reell kompetens kan man förbise vissa delar av de formella kraven, om du har andra meriter eller kompetenser som gör dig till en bra kandidat för utbildningen.

Känner du dig osäker på om du har tillräckliga meriter eller om du behöver läsa mer av något ämne för att komma in på den utbildningen du är intresserad av? Vi erbjuder studievägledning vid Lärcentrum i Norrtälje kommun. Läs mer här.

 

reell kompetens

Reell kompetens och validering i praktiken

Vad innebär reell kompetens då det kommer till yrkeshögskoleutbildningar? Det innebär i praktiken att kartlägga och identifiera reell kompetens, dvs den faktiska kompetens som du som person har. Oavsett var, hur eller när du fått denna. Det sättet att mäta kompetens används både i antagningsskedet och när man räknar tillgodo dina tidigare meriter.

 

Varför är det viktigt att arbeta med reell kompetens?

Reell kompetens är viktig i det skede då vi ska avgöra vilken kompetens och kunskap du har. Det är fullt möjligt att du som person har en massa kompetens, trots att du kanske saknar en del av de formella meriterna. Reell kompetens innebär att du kan få tillgodo tidigare kurser eller utbildningar, för att undvika att du ska behöva gå om kurser som du redan gjort.  Det i sin tur, förkortar studietiden så att du snabbare kommer ut i arbetslivet. Nuförtiden finns alltså möjlighet att även ta in studenter som saknar  en del av de traditionella eller formella meriterna. Genom att jobba på det här sättet kan vi både bredda möjligheten att komma in, samtidigt som vi ökar mångfalden inom utbildningarna.

Validering och reell kompetens gör att vi tar tillvara studie- och arbetslivserfarenhet som en ansökande har från andra länder. Utöver det bryter vi gamla könsrelaterade yrkesval och gynnar dessutom personer som vill byta yrkesinriktning.

 

På Myndigheten för Yrkeshögskolan kan du läsa mer om detta.

 

Övriga lästips

Våra utbildningar

Utbildningar som ger jobb

Satellitutbildningar vid Campus Roslagen.

Tips inför studievalet

Våra fem populäraste utbildningar