Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

GDPR och personuppgiftspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Dina rättigheter

 • Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, dvs. få dina personuppgifter raderade.
Upphandling
Kontakt

  Kontakta oss

  Vårt dataskyddsombud nås via email dataskyddsombud@norrtalje.se samt telefon eller 01 76-717 81.

  Begäran om registerutdrag kan inlämnas digitalt med e-legitimation via kommunens hemsida, www.norrtalje.se. Du som inte har e-legitimation kan med giltig legitimation lämna in begäran manuellt hos kommunens kundtjänst på Estunavägen 14 i Norrtälje. Utdragen tillhandahålls mottagaren inom en månad från det att ansökan inkommit till Campus Roslagen AB.

  Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Campus Roslagen AB på telefon 0176-28 61 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  Nedan beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter beroende på om du kommer i kontakt med oss som hyresgäst eller står i vår bostadskö.

  Du som är hyresgäst

  Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

  Campus Roslagen AB inhämtar kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag samt förbehåller sig att rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

  När hyresavtal tecknas kommer personuppgifter om dig att överföras till Campus Roslagen AB:s verksamhetssystem i den utsträckning som behövs för att vi ska kunna administrera och fullfölja våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.

  Under hyresförhållandet behandlar vi t ex personuppgifter när vi skickar hyresavier, hanterar dina hyresinbetalningar och skickar information till dig som du behöver. Även personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

  Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt intresse av att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster till våra nuvarande och framtida hyresgäster. Uppgifter kan komma att nyttjas för statistik och uppföljning i syfte att förädla förvaltningen av vår fastighet.

  Vi delar inte vidare din information

  Vi kommer aldrig att överlåta dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Det kan t.ex. vara kontakt med internetleverantör. Personuppgifter kan även att behöva lämnas ut till försäkringsbolag, inkassoföretag och till andra partners som Campus Roslagen AB samarbetar med. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnd eller andra berörda myndigheter när det följer av lag och myndighetsbeslut. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in för att utföra våra åtaganden. Observera att vi även lyder under bokföringslagen, samt att är ett kommunalägt bolag och lyder under offentlighetsprincipen.

  Studera på Campus Roslagen

  Du som står i bostadskö

  Vilken information samlar vi in?

  Informationen du ger oss är nödvändig för att vi ska kunna hantera ditt intresse av bostad. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag.

  De personuppgifter du lämnar när du ställer dig i vår bostadskö behandlar vi i vår databas för att vi ska kunna bearbeta och administrera din ansökan i en uthyrningsprocess. Uppgifterna kommer också att ligga till grund för statistiska bearbetningar för beslutsstöd gällande Campus Roslagen AB:s utveckling.

  Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar är korrekta och de kan komma att kontrolleras genom inhämtning från offentliga register. Referenser kan som komplement inhämtas från angiven arbetsgivare och hyresvärd.

  Om du som student söker studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked, studieintyg eller likvärdigt dokument som styrker att du studerar i den omfattning som motsvarar våra krav för att du ska bli erbjuden en studentlägenhet hos oss.

  Campus Roslagen AB inhämtar kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag samt förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

  Kontakt
  Din information är trygg hos oss

  Vi kommer aldrig att överlåta dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Dina personuppgifter ligger kvar så länge du väljer att stå kvar i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i vår kö kan du begära att vi rensar bort och raderar dina uppgifter. Observera att vi även lyder under annan lagstiftning så som bokföringslagen, samt att är ett kommunalägt bolag och lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa uppgifter måste sparas längre.