logo

Dagvattenkurs

oktober 24, 2018
Share:

Lär dig mer om dagvattenanläggningar!
Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten med avseende på såväl miljö och ekonomi som människans välbefinnande.I kursen lär du dig att beräkna flöden, volymer och att dimensionera olika dagvattenanläggningar.

Efter kursen kan du tillämpa och beräkna flödesberäkningar (rationella och Tid-Area-metoden) för perkolationsmagasin, utjämningsmagasin, dammar och våtmarker. Du kan beskriva och karaktärisera kvalitén på dagvatten, snö och sediment och beskriva olika dagvattenanläggningar. Du känner till klimatförändringens påverkan på dagvatttensystem (kombinerat – separerat – duplikatsystem och bräddningar).