Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Delkurser Akvaponiingenjör

Här hittar du alla delkurser som ingår i utbildningen Akvaponiingenjör. Vilka kurser som förekommer vilket år får du veta vid kursstart.

kurser som ingår i akvaponiutbildningen


Campus Roslagen och Utvecklingscentrum för vatten har i samarbete med Väddö Folkhögskola och branschaktörer utvecklat en yrkeshögskoleutbildning för akvaponiingenjörer. Den här utbildningen är unik i sitt slag i Sverige och hösten 2021 inleddes den första omgången av utbildningen.

Akvaponi – Ekonomi, Juridik och Miljö 30 YH-poäng

Kunskaper i hur du via en akvaponi kan skapa en cirkulär ekonomi genom att frångå traditionella linjära modeller att odla grödor och fisk på. Vidare ges djupare kunskaper i hållbar utveckling samt studier kring innehållet i Agenda 2030 och hur dessa kan efterlevas med akvaponisk odling. Nationell och europeisk lagstiftning som främjar miljövänliga aktiviteter är ytterligare ett område som behandlas i kursen.

Akvaponi
Akvaponi Campus Roslagen

Design av akvaponiska system 50 YH-poäng

Huvudsyftet är att knyta samman alla delar och kunna designa och bygga ett akvaponiskt system. Här ingår även energitekniskt hållbara lösningar. I denna kurs bygger du en egen akvaponisk demoanläggning.

Kursen är omfattande i kunskapsmoment. Du får lära dig att designa varje komponent i systemet. Du ges också god insikt i hur olika typer av vattenkällor kan kopplas mot systemet (regnvatten, grundvatten, kommunala vattenkällor etc).

Drift och underhåll 30 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att sköta övervakning och drift av ett akvaponiskt system. Det omfattar felsökning samt lämpliga åtgärder, växt-och fiskhantering samt optimering av tillväxt i systemet.

Entreprenörskap 30 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper i entreprenörskap och eget företagande. Bland detta kan nämnas olika företagsformer, ekonomiska kalkyler, juridik mm. Du får kompetens att kunna designa system utifrån investeringskalkyler samt hållbarhets- och lönsamhetsberäkningar.

Projektledning 30 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper inom projekteringsfasen i ett projekt inom teknikområdet, kopplat till den framtida yrkesrollen. Kursen ger fördjupade kunskaper om projektering och projektledning, verktyg för projektledning, behovsanalys samt ekonomiska kalkyler. Du lär dig att leda ett projekt från start till mål.

Kvinna framför laptop
Akvaponi

Fiskkunskap – Iktyologi 25 YH-poäng

Kursen ger dig kunskaper inom området fiskodling omfattande de tematiska områdena fiskfysiologi och biologi samt slakt. Du får även kunskaper om fiskars livsbetingelser, hälsa samt eventuella sjukdomar. Genom kursen får du goda kunskaper om hela fiskodlingsprocessen, göra urval av arter samt säkerställa goda livsmiljöer för fisk i ett slutet system.

Kemiintroduktion för Akvaponi 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om växternas kemi samt principer för vattenkemi i samband med odling i vattenfas samt agronomi. Kursen behandlar även växters behov av näringsämnen, samt förmåga att kunna identifiera eventuella brister, övergödning etc.

Grunderna i Akvaponisk odling 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om olika typer av akvaponibäddar, hur recirkulationsteknik fungerar samt hur du väljer rätt kombination mellan fisk och gröda. Här får du också kunskaper om principerna för RAS-teknik samt därtill hörande teknikkunskaper och komponenter i systemet.

Växter och odling 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om grönsaksodling utan jord. Här får du lära dig om lämpliga arter samt dess förutsättningar för tillväxt i en akvaponi. I denna kurs ingår även utbildning inom skadedjursbekämpning (pest management) samt hantering av detta. Odlingsteknik inom hydroponisk odling.

Examensarbete 30 YH-poäng

Kursen innebär att du skriver ett enskilt arbete inom något av utbildningens kursområden som du själv väljer att fördjupa dig inom. 25% av arbetet ska vara skrivet på engelska.

Lärande i Arbetet (LIA) 100 YH-poäng

Den här kursen sker ute i arbetslivet. LIA genomförs vid 2 tillfällen, 50 YH-poäng vid respektive tillfälle. En period år 1 och en period år 2. Syftet är att de teoretiska kunskaper man erhållit skall prövas praktisk i arbetslivet. Detta är ett aktivt lärande med problemlösning på ”riktigt”. Stöd ges av handledare om behov finns.

LIA 1 50 YH-poäng

LIA-1 har som fokus att ge en första introduktion och insikt i de tekniska installationer som de kommer att möta ur ett användar-/brukarperspektiv.

Lia 2 50 YH-poäng

Den andra LIA-perioden innebär att mer teoretisk grund finns och därigenom kommer denna LIA-period att innehålla fler delar av yrkets helhet. Efter LIA-2 skall du veta hur och vad det innebär att arbeta inom samtliga delar i ett akvaponiskt system (tex system, design samt drift och underhåll).

Till utbildninggssidan
Akvaponisk odling